05-03-2019 - Boalsert hat soargen oer grien en greidefûgels
Bolsward | Tijdens de ‘Op de kofje by de FNP' van dinsdag 5 maart in De Wijnberg, uitten inwoners van Bolsward en omliggende dorpen hun zorgen over allerlei onderwerpen.

16-09-2017 - Wurkbesite bij Hylkema, Aldegea, Súdwest-Fryslân
WURK BESITE troch de fraksje- skaadfraksje fan FNP Súdwest-Fryslân Sicco Rypma, Corrie Bergstra, Jikkie Ruiter, Tsjerk Bouwhuis, Liskje Flapper en har man Paulus, Jelle Gerbrandy, en Tryntsje Wester en de FNP Steatefraksje; Annigje Toering, Wopke Veenstra

10-05-2017 - Bouplannen fan De Ielânen nei Harste Hoeve
Troch alle feroaringen yn de Wet Langdurende Zorg (WLZ), de WMO en de Soarchfersekeringswet giet it oantal pasjinten werom fan 120 nei 70. Om tarisse de takomst yn te kinnen binne der nijbouplannen foar it terrein fan De Ielânen. De fraksje lit har hjiroer en oer fierdere ûntwikkelings yn de soarch byprate.

23-04-2017 - Wurkbesite FNP-fraksje oan it wykplatfoarm Noarderhoek yn Snits.
Tongersdei 20 april ha Klaas Visser en Corrie Bergstra foar de FNP-fraksje in wurkbesite brocht oan Nel Veldman en Jan Adema fan wykplatfoarm Noorderhoek yn Snits.

11-12-2016 - Wurkbesite oan de Warkumer Waard op tiisdei 29 novimber
In kroanjuwiel fan in natuergebiet yn Súdwest-Fryslân

11-12-2016 - Wurkbesite
fan de FNP op tiisdei 29 novimber 2016 oan it Kultuerhús Klameare te Warkum

19-09-2016 - Wurkbesite FNP Súdwest-Fryslân
oan Doarpsbelang Top en Twel op tongersdeitejûn 1 september 2016

02-07-2016 - Wurkbesite op freed 17 juny 2016 troch de fraksje FNP Súdwest-Fryslân oan:
feebedriuw en kemping D. Leyenaar oan de Swarte Brekken te Snits en de nôtmûne “t Lam” fan Cees en Marjon Notenboom te Wâldsein.

06-02-2016 - Wennigkorporaasje Elkien
Wurkbesite op woansdei 20 jannewaris 2016 troch de FNP Súdwest-Fryslân riedsfraksje oan Wenningkorporaasje Elkien te Hearrenfean.

21-10-2015 - FNP-Súdwest op wurkbesite yn Littens
Freed 16 oktober hat FNP riedslid Welmoed vd Werf in grutte delegaasje fan har politieke maten út Súdwest-Fryslân ûntfongen foar in wurkbesite oan har Littenseradiel.

09-07-2015 - Wurkbesite Trijetalige Skoalle Van Haersma Buma te Hommerts-Jutryp
Op woansdeitemoarn 24 juny om 9 oere wienen Corrie Bergstra, Klaas Visser, Sicco Rypma, Douwe Blom en Tryntsje Wester op wurkbesite bij de Trijetalige Basisskoalle Van Haersma Buma te Hommerts-Jutryp.

17-04-2015 - wurkbesite bij Friesland Campina te Warkum.
Op Freedtemiddei 17 april om 13.30 oere wienen Corrie Bergstra, Klaas Visser, Jikkie Ruiter en Tryntsje Wester op wurkbesite bij Friesland Campina te Warkum.

27-03-2015 - FNP yn petear mei Pleatslik Belang Raerd op freed 27 maart om 16.00 oere yn it Doarpshûs “de Trijesprong”
Raerd in doarp foar jong en âld!

25-02-2015 - Trije kearnen mei Pit
Wurkbesite FNP Súdwest-Fryslân oan de Doarpsbelangen Hieslum - Parregea en Nijehuzum yn de Herreberg fan Herre Heeres op Hieslum op woansdei 25 febrewaris 2015

18-02-2015 - Ferslach fan de wurkbesite fan de FNP Súdwest-Fryslân oan It "Arbeidscentrum" te Snits op woandei 11febrewaris 2015.
De deibesteging yn it oergongsjier !
De FNP-ers; Klaas Visser (riedslid), Corrie Bergstra (riedslid en fraksjefoarsitter), Douwe Blom (riedslid) en Tryntsje Wester (fraksjemeiwurker) binne op petear bij Tjallie Fokkens (operasjoneel manager) en Jan Tjeerd ten Hoeve (begelieder) bij de deibesteging "Arbeidscentrum" te Snits.

Argyf
2023 FNP Fryslân - Disclaimer