27-05-2019 - COLUMN 22 mei 2019 Doch mar twa

24-04-2019 - COLUMN Foarside Nijs
‘Neat is nij' is my leard, dus ha ik ris ûndersyk dien nei de foarsiden fan kranten dy't útkamen op myn bertedei yn septimber 1958. Wat wie doe nijs?

02-03-2019 - Mear én Minder yn 2019
Wurde jo ek hieltyd faker befrege troch call centra oer fan alles en noch wat? “Wij willen u hartelijk danken voor uw gift, maar” of “voldoet de aankoop aan uw verwachtingen”? of “we doen onderzoek in uw regio”. Sucht.

02-03-2019 - Oplade
Ferline wike siet der in Reisbylage by de krante. Op de foarside in foto fan in aventoerlik berchlânskip, in oanbieding all inclusive cruise en reklame fan de Caravana. Op de folgjende siden wurde we meinommen nei de USA, Kreta, Súd-Amearika, Portugal, Guernsey, Noard Iislân, Tsjechië en Hurtigruten.

25-02-2019 - CDA De Fryske Marren is eenzijdige rentmeester
Dit stik haw ik skreaun as reaksje op de Te Gast fan fraksjefoarsitter Jan van Zanden fan it CDA yn de Ljouwerter Krante fan 16 febrewaris koartlyn. It giet oer de iensidige ynfolling fan harren kearnwearde rintmasterskip. Hurde juridyske en finansjele wearden wurde boppen kwetsbere, minder hurde wearden as natuer, ekology en (it genietsjen fan) moaie lânskippen steld en dat is spitich. En is wurklik lústerjen nei minsken ek net ûnderdiel fan folslein rintmasterskip?

11-12-2018 - Kopfytse
It is tongersdei 29 novimber, it ein fan de middei. Efkes in frisse noas helje.

25-11-2018 - Yn ‘e prizen
Der is krapte op de wenningmerk, dus stige de prizen wer hurd. Op nei de folgjende bubble? Lit it jo net oerkomme. It kin ek oars, sjoch mar ris om jo hinne, mei in bytsje fantasy hast samar in unike wenning.

23-09-2018 - Oan ‘e Tap
Nei syn berte krigen we as skoalbern in molkebeker mei syn namme der op: Willem-Alexander Claus George Ferdinand. Juffrou Trees lies de brief dy't der by siet foar.

21-07-2018 - COLUMN | Unifoarm wk29
Alles moat tsjintwurdich mar opinoar lykje, ynifoarm wêze.

21-05-2018 - COLUMN | Gjin twivel mooglik wk 21

21-04-2018 - COLUMN | Smaaklik iten wk 17

13-01-2018 - COLUMN wk 1 -2018
Kultuer ferbynt

23-12-2017 - Kollum wike 49 Tradysjes

09-11-2017 - COLUMN Op knibbels

14-09-2017 - COLUMN De stien wk 37

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer