Henk Breimer

01

Wenplak: Warns

 

E-Post: hbreimer@cs.com

 

Tillefoan: 0514 681428

 

skaadfraksjelid

BESTJOER EN FINANSJESMyn namme is Henk Breimer.
Ik wenje yn Warns, bin troud. De bern binne de doar al út en sûnt koart bin ik ek pake.
Yn it deistich libben bin ik eigner fan it ûnreplik guod bedriuw Recro-Agro en ferkeapje foaral produksje rjochten en ûnteignings saken.
Yn 1982 bin ik bij de FNP kommen. Yn Nijefurd ha ik yn it bestjoer fan de FNP sitten en no yn Súdwest-Fryslân bin ik lid fan de skaadfraksje.
Hjir draai ik mei yn de kommisje Bestjoer en Finânsjes en bin ik ferfanger foar dizze kommisje.
Bestjoeren leit mij en derom ha ik ek foar dizze kommisje keazen.
Ik fyn it wichtich dat elts op syn manier syn gerak kriget, de boarger likegoed as in bedriuw.
Men moat sich thús fiele yn de Gemeente , men moat meitelle.
Ik bin foar in weromlûkende oerheid mei minder burokrasy.


2023 FNP Fryslân - Disclaimer