Joep Bergsma

 Joep

Wenplak:Makkum

 

E-Post: joepbergsma@hotmail.com

 

Tillefoan: 0515-232064

 

skaadfraksjelid

DOARP, STED EN OMKRITENMyn namme is Joep Bergsma en ik wenje yn Makkum.
Ik bin berne op 30 jannewaris 1950. Ik bin altyd selsstannich ûndernimmer west en ha in soart kontakten yn Makkum en omjouwing.

Ik bin beskikber foar persoanlik advys en bij problemen kin men ek bij mij terjochte.
Ik bin bestjoerslid fan it komité foar de Deadebetinking op 4 maaie.

Simmers syl ik mei as frijwillich bemanningslid op de Blazer TX 33.
Foar de FNP sit ik yn de skaadfraksje en draai mei yn de kommisje Doarp, Stêd en Omkriten.

Yn it grutte gehiel van de Gemeente Súdwest-Fryslận wol ik it wurd fan de minsken út Makkum en omjouwing  trochklinke litte.

Ik ha spesjale belangstelling foar wat yn Makkum en de rest fan de Gemeente spilet op it gebiet fan ynfesstearrings en ûndernimmingen.
It moaiste stikje Makkum is foar mij noch altiid it stikje Makkum wêr't ik wenje. Lytse moaie plakjes meije net úndersnije yn it gehiel.

Ik fyn de Gemeente Súdwest-Fryslận te grut, grutter hoecht foar mij net.2023 FNP Fryslân - Disclaimer