Bauke Faber

foto 

Wenplak:Snits

 

E-Post: bauke_faber@hotmail.com

 

Tillefoan: 0515 421081

 

skaadfraksjelid

BOARGER EN MIENSKIPMyn namme is Bauke Faber.
Ik wenje yn Snits oan it Spoardok mei myn soan en koartlyn ek mei myn freondinne.
As aksjefierder tsjin de Gemeente foar it Spoardok bin ik bij de polityk belutsen rakke, hjirtroch ha ik de measte affiniteit mei de FNP.
Troch myn berop as stoffearder kom ik bij in grut ferskaat oan minsken oer de flier en hear ik fan alle kanten wat der libbet yn de mienskip.
Ik wol mij ynsette foar de sosjale koheezje yn it lyts mar ek yn in grutter ferbân. Want úteinlik nimt de Gemeente wol de beslúten oer ús libbensomjouwing.

2023 FNP Fryslân - Disclaimer