Jelle van Netten – Kommisjelid

FNP I Jelle van Netten

Wenplak:

Wâldsein

 

E-mail:

commissielid.vannetten@sudwestfryslan.nl

 

Tillefoan:

06 433 654 56

 

Kommisje:

Bestjoer en FinânsjesSicco Rypma (1958), hikke en tein yn Blauhûs.
Ús heit wie koster fan de Blauhúster RK Sint Vitustsjerke en wy holpen mei.
 
Dat meihelpen hat ús foar in grut part foarme, we binne der mei opgroeid.
Frijwilligerswurk en klear stean foar de mienskip sit ús sawat yn de genen.
 
Myn frije tiid besteed ik foar in grut part oan it riedswurk foar de FNP mar ek oan oare saken. Sa bin ik siktaris fan
Karitas (diakonij) Sint Antonius van Padua parochy (Blauhûs, Heech, Reahûs, Snits) www.sintantoniusparochie.nl  
 
En fierder skriuwer fan de Stifting Arjen Witteveenfûns (befoardering Fryske Taal) en
foarsitter fan de Gerben Rypma Stifting (keunst en kultuer) www.gerbenrypma.nl
 
Ik bin ein jierren '80 hiel bewust lid wurden fan de FNP; mei namme omdat de minsken fan de FNP my oansprekke.
FNP -ers binne yn myn eagen warbere minsken dy't noed steane foar de mienskip, de natuer, Fryske kultuer en de taal fan it folk.
 
 
Groetnis,
Sicco

 
  2023 FNP Fryslân - Disclaimer