Thea Hoekstra-Vleer – Riedslid

FNP I Thea Hoekstra Vleer

   Wenplak : Reahús

 

   E-Post: raadslid.hoekstra@sudwestfryslan.nl

 

   Tillefoan: 06 121 553 50

 

   Kommisje: Boarger en Mienskip2023 FNP Fryslân - Disclaimer