Jikkie Ruiter-Postma - Riedslid


 FNP I Jikkie Ruiter Postma

Wenplak:

Warkum

 

E-mail:

raadslid.ruiter@sudwestfryslan.nl

 

Tillefoan:

  06 114 332 49

 

Kommisje:

Boarger en Mienskip

(BenM)2023 FNP Fryslân - Disclaimer