René van der Ley- Riedslid

 FNP I Rene van der Leij

Wenplak: Boalsert

 

E-Post: raadslid.vanderleij@sudwestfryslan.nl

 

Tillefoan: 06 303 028 29

Kommisje: Doarp Stêd en Omkriten


2023 FNP Fryslân - Disclaimer