Corry Bergstra-Veldhuis.

FNP I Corrie Bergstra Veldhuis

Wenplak:

Snits

 

E-mail:

raadslid.bergstra@sudwestfryslan.nl

 

Tillefoan:

06 434 135 89

 

Kommisje:

foarsitter kommisje Doarp Stêd en Omkriten             

Wat is dyn driuwfear as folksfertsjintwurdiger?
Myn driuwfearen binne it eigene yn ‘e mienskip, it lânskip en de Fryske taal en kultuer.

 

Wat wolsto as riedslid berikke?
Dat it foar alle ynwenners goed wenjen,wurkjen en ferdivedearjen yn ús gemeente is.

 

Hoefolle tiid steksto yn it riedswurk?
De iene wike mear as in oare, mar rûchwei sa'n 15 oant 20 oeren.

 

Op hokker oare mêd bisto maatskiplik aktyf (of west)?
Earder aktyf as frijwilliger bij skoalle, fuotbal en follybal en bestjoerlik bij de FNP.

 

Wat is dyn moaiste plakje yn de gemeente?
Net ien plak, mar winters yn é waarmte fan é stêd en simmers lekker bûtenút op it plattelân.

 

Wêre hasto as belutsene bij de gemeente spesifike belangstelling foar?
It wolwêzen fan de ynwenners.

 

Binne der bysûnderheden dysto noch kwyt wolst?
Myn motto is: Brûk it ferstân, lit it gefoel sprekke.2023 FNP Fryslân - Disclaimer