Henk de Boer- Wethâlder

  Henk de Boer 683x1024

Wenplak:

Hommerts

 

E-mail:

secr.deboer@sudwestfryslan.nl

 

Tillefoan:

 

 

Kommisje:

 Portefúlje 

  • Finânsjes
  • Duorsumens en klimaatagenda
  • Kearnebelied
  • Lânbou, natuer en lânskip
  • Kapitaalguod (ynklusyf fêstgoed)
  • Aginda Iselmarkust


2023 FNP Fryslân - Disclaimer