Henk de Boer- Wethâlder

  Henk de Boer 683x1024

Wenplak:

Hommerts

 

E-mail:

secr.deboer@sudwestfryslan.nl

 

Tillefoan:

 

 

Kommisje:

 Tsjerk Bouwhuis - Fraksjefoarsitter

FNP I Tsjerk Bouwhuis

Wenplak:

Toppenhuzen

 

E-mail:

raadslid.bouwhuis@sudwestfryslan.nl

 

Tillefoan:

 

   06 246 310 48

 

Kommisje:

Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)Douwe Blom - Riedslid

FNP I Douwe Blom

Wenplak:

Drylts

 

E-mail:

 raadslid.blom@sudwestfryslan.nl

Tillefoan:

06 15 12 21 96

 

Kommisje:

 Bestjoer en Finânsjes

 Corry Bergstra-Veldhuis.

FNP I Corrie Bergstra Veldhuis

Wenplak:

Snits

 

E-mail:

raadslid.bergstra@sudwestfryslan.nl

 

Tillefoan:

06 434 135 89

 

Kommisje:

foarsitter kommisje Doarp Stêd en Omkriten            René van der Ley- Riedslid
 FNP I Rene van der Leij

Wenplak: Boalsert

 

E-Post: raadslid.vanderleij@sudwestfryslan.nl

 

Tillefoan: 06 303 028 29

Kommisje: Doarp Stêd en Omkriten


Jikkie Ruiter-Postma - Riedslid

 FNP I Jikkie Ruiter Postma

Wenplak:

Warkum

 

E-mail:

raadslid.ruiter@sudwestfryslan.nl

 

Tillefoan:

  06 114 332 49

 

Kommisje:

Boarger en Mienskip

(BenM)Thea Hoekstra-Vleer – Riedslid
FNP I Thea Hoekstra Vleer

   Wenplak : Reahús

 

   E-Post: raadslid.hoekstra@sudwestfryslan.nl

 

   Tillefoan: 06 121 553 50

 

   Kommisje: Boarger en MienskipJelle van Netten – Kommisjelid

FNP I Jelle van Netten

Wenplak:

Wâldsein

 

E-mail:

commissielid.vannetten@sudwestfryslan.nl

 

Tillefoan:

06 433 654 56

 

Kommisje:

Bestjoer en Finânsjes2023 FNP Fryslân - Disclaimer