NIJS   26-10-2021


FNP Súdwest-Fryslân: ‘wenningkrapte mei-inoar oanpakke'

De FNP fraksje yn Súdwest-Fryslân ropt kollega partijen op om mei-inoar in ‘ Húsfêstingsferoardering' fêst te stellen.

Dêrmei ha we folle better stjoer oer de hjoeddeiske wenningmerk en wurdt de krapte oanpakt. 
De feroardering is basearre op de Huisvestingswet 2014 . 
Mei de oardering wurde wichtige saken fêstlein, sa as tawizing hierwenten betingsten rekreative ferhier, ekonomyske en maatskiplike bining, bouwe foar starters of doorstromers, selsbewenning en prestaasje ôfspraken mei wenningkorporaasjes. 
Yn de measte kearnen yn Súdwest-Fryslân is de rop om nijbou en trochstreaming te stimulearjen grut. 
De gemeenteried hat yn juny € .500.000,00 beskikber steld foar it woningbouwopgave ‘Súdwest-Fryslân sil bouwe !. 
Dêrmei wol de gemeente ûnder oare in aktivere rol foar alle kearnen ynnimme. 

De húsfêstingsferoardering is in sterk ynstrumint om dy aktivere rol út te fieren. 
De moasje om te kommen ta in Huisvestingsverordening wurdt yn de riedsgearkomste fan tongersdei 18 novimber troch de FNP ynbrocht.


Wylst al mei stipe fan de PvdA, CU en fraksje de Wind.Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer