NIJS   02-05-2021


update oer Patyna Keukens.

FNP is kritysk oer sluten lokale Patyna Keukens.

De FNP hat grutte soargen oer de negative gefolgen fan it plan fan Patyna om alle keukens YN harren soarchsintra yn ús gemeente te sluten.
We hawwe der krityske fragen oer steld, de wethâlder Wielinga is frege de soargen fan de ried mei de Patyna direksje te besprekken en 
we hawwe de Patyna direksje in brief skreaun, it antwurd kaam 19 april. Reaksjes kinne nei sudwestfryslanfnp.frl

 

 

 

Bijlagen.

 

1.       2021-02-15-FNP-Utkomsten-tasissing-runom-keukens-Patyna-l-antwurden

2.       20210406 I Brief FNP SWF oangeande belied Patyna[19799][19803]

3.       19.04 brief FNP, reactie op brief d.d. 06.04.2021

4.       Patyna keuken FDDownloads:
20210215FNPutkomstentasissingrunomkeukenspatynalantwurden.pdf
20210406 i brief FNP swf oangeande belied patyna1979919803.pdf
19.04 brief FNP reactie op brief d.d. 06.04.2021.pdf
Patyna keuken fd 912021.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer