NIJS   16-01-2019


Fragen oer it belied rûnom de houtkachel

As je net witte dat je oerlêst besoargje, kin je der ek gjin rekken mei hâlde. FNP Súdwest-Fryslân wol witte hoe ús gemeente omgiet mei houtkachels.

"Soargje foar ússels, oaren en it klimaat" (Fraksje)

Riedslid Tsjerk Bouwhuis hat út namme fan de fraksje fragen stelt oan it Kolleezje oer it belied rûnom houtkachels. It giet hjirby net om in ferbod, mar om foarljochting op it gebiet fan it gebrûk fan iepen hurden en houtkachels en de skealike effekten hjirfan. FNP SWF wol ynwenners oan it tinken sette en freget it Kolleezje om dit te dwaan.

 

 Tags: Enerzjy en duorsumens, Natuer en lanskip, Wenje yn Fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer