NIJS   12-02-2017


Parseberjocht

FNP Súdwest-Fryslân: provinsjaal jild foar ûntsluting Starum

De Fryske Steaten hebben vorige week verlanglijstjes ingeleverd hoe ze 20 miljoen provinciaal geld willen  besteden.
‘Mar se moatte earst de besteande ôfspraken neikomme', zegt Corrie Bergstra fractievoorzitter voor de FNP in Súdwest-Fryslân.

‘Sa is it bygelyks heech tiid dat mei faasje in folsleine feilige route nei Starum oanlein wurdt'.
De drukke verkeerroute naar Stavoren loopt door de dorpen Hemelum en Warns.

De politiek praat al jaren over een oplossing. De financiering voor een weg langs Hemelum is inmiddels rond.
Voor het laatste tracé bij Warns hebben provincie en gemeente nog geen overeenkomst gesloten.
 
Tijdens de statenvergadering van 22 juni 2016 zei de Rouwe: ‘ik stel vast dat Súdwest-Fryslân er geen
financiële middelen voor heeft, dat betekent ook dat wij er geen geld voor gereserveerd hebben'.

Maar in 2015 hebben zowel Provinciale Staten als Gemeenteraad SWF unaniem een motie aangenomen om:
mei faasje te wurkjen oan de realisaasje fan de rûnwei Warns om Himmelumerdyk en Buorren te ûntlêstigjen fan it swiere ferkear.
Alle war te dwaan om yn oparbeidzjen ta in droegen oplossing en útstel te kommen ynklusyf in plan foar de finansjele dekking.

De Warnsers prezen zich gelukkig toen de Rouwe eind 2016 het nieuwe fietspad bij Stavoren opende,
en daarbij het belang van een rondweg bij Warns beaamde en toezegde te werken aan de financiering ervan.
 
Corrie Bergstra: ‘It byld is no dat provinsje en gemeente ôfwachtsje wa't it earst oer de brêge komt,
dêrom claime wy no jild út de grutte provinsjale pot, dan moat de gemeente wol folgje'.

 

 link: Moasje ferkearsknipepunt Warns

 

 

 

IMG 0254Tags

MEAR OER DIT ÛNDERWURP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer