16-01-2019 - Fragen oer it belied rûnom de houtkachel
19-09-2017 - Durk Stoker fan Koudum listlûker FNP-Súdwest-Fryslân
26-07-2017 - Harinxmalân II wurdt gasleas
20-07-2017 - Wenfisy Súdwest-Fryslân
28-06-2017 - ûntwikkelaginda 2017-2021
02-03-2017 - Bydrage FNP oangeande bestimmingsplan bûtengebiet Súdwest-Fryslân
12-02-2017 - Parseberjocht
05-02-2017 - FNP Súdwest-Fryslân Nijsbrief
12-11-2016 - FNP-SWF tegen hogere tarieven sport, bouw- en sloopafval
30-10-2016 - Jikke Ruiter oer gemeentelik Sportbelied
25-07-2016 - Fragen Farwetter
25-07-2016 - FNP Amendemint Groen Flach terrein Snits
25-07-2016 - skriftelike fraach oer de huzeprizen
14-07-2016 - skriftelike fraach oer it Eardere ASR gebou Wâldsein
03-07-2016 - FNP pleitet foar ûnderhâldsfûns foar “11 Fountains” (KH2018).
05-05-2016 - Flechtling opfang nei aard en skaal.
03-04-2016 - Swimmen bliuwt fergees by de Snitser Potten
21-03-2016 - Moaiste Doarpen fan Fryslân
14-01-2016 - Nije Wenningwet rem op ferkeap hierwenningen
21-12-2015 - Foarûntwerp ynpassingsplan gastransportlieding Toppenhuzen
18-11-2015 - Programbegrutting 2016 en mearjierrenrûzing 2017-2019.
30-09-2015 - Lit Kamp no tagelyk molens op lân opromje
27-06-2015 - FRAACH FNP Súdwest-Fryslân OAN 2E KEAMER oer it Wynpark yn de Iselmar
20-05-2015 - Fergunningferliening woksitrum nei Snits
21-02-2015 - FNP Súdwest-Fryslân tige ynnommen mei iepenbliuwen basisskoalle De Gaastmar
04-02-2015 - FNP wol Bûtentsjinst Súdwest-Fryslân sintraal yn Boalsert
28-01-2015 - Moasje ferkearsknipepunt Warns
22-01-2015 - Mûzepleach
16-11-2014 - gjin wynpark yn de Iselmar
14-09-2014 - Stânpunt FNP Wetterskibaan
07-09-2014 - Rieds Ekskurzje Freed 5 septimber 2014
05-08-2014 - ‘Wetterskibaan by De Potten giet te koste fan deirekreaasje'
27-03-2014 - ÔFSKIED RIED 25 MAART 2014
07-03-2014 - bestuurskracht" fan de gemeente Súwest-Fryslân
12-02-2014 - Doarpshuzen/ parakommersje

Aktuiel
2022 FNP Fryslân - Disclaimer