16-01-2019 - Fragen oer it belied rûnom de houtkachel
As je net witte dat je oerlêst besoargje, kin je der ek gjin rekken mei hâlde. FNP Súdwest-Fryslân wol witte hoe ús gemeente omgiet mei houtkachels.

19-09-2017 - Durk Stoker fan Koudum listlûker FNP-Súdwest-Fryslân
Op tiisdei 12 septimber stimden de leden fan de partij yn Nijlân manmachtich yn mei it program.

26-07-2017 - Harinxmalân II wurdt gasleas
In ferslach op de webside fan it Sneeker Nieuwsblad
fan de moasje, ynbrocht troch Jelle Gerbrandy,
yn de Rie fan 20 july.

20-07-2017 - Wenfisy Súdwest-Fryslân
Tongersdei, 20 july stie de Wenfisy op e wurklist fan de Ried yn Súdwest-Fryslân.
Deselde deis in stik fan Jelle Gerbrandy yn Te Gast yn de
Ljouwerter krante.

28-06-2017 - ûntwikkelaginda 2017-2021
Nei jierren, wêre yn de gemeente Súdwest-Fryslân flink besunige wurde moast, brekt der in perioade oan dat it húshâldpotsje wer wat better fuld is.

02-03-2017 - Bydrage FNP oangeande bestimmingsplan bûtengebiet Súdwest-Fryslân
Understeande tekst hat riedslid Jelle Gerbrandy fan de FNP-SWF útsprutsen tidens de riedsfergadering fan 2 maart 2017. De oankundige moasje is unanym troch de rie oannaam.

12-02-2017 - Parseberjocht
FNP Súdwest-Fryslân: provinsjaal jild foar ûntsluting Starum

05-02-2017 - FNP Súdwest-Fryslân Nijsbrief
Ynterview mei ús hagelnije foarsitter, wethâlderspraat, wurkbesiten, bestjoerssaken, kommisjenijs, Kultuerhûs Klameare, FNP stazjêre en Aginda.

12-11-2016 - FNP-SWF tegen hogere tarieven sport, bouw- en sloopafval
IJLST. De raadsvergadering van Súdwest-Fryslan stond donderdag 10 november in het teken van
de programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 inclusief het doorvoeren van bezuinigingen.

30-10-2016 - Jikke Ruiter oer gemeentelik Sportbelied
Mei de kommisje Boarger en Mienskip fan woansdei 26 oktober is it gemeentlik Sportbelied evaluearre.

25-07-2016 - Fragen Farwetter
De FNP hat tegearre mei it CDA fragen steld oer farrûtes yn ‘e gemeente dy’t tige min befarber binne troch begroeïng.

25-07-2016 - FNP Amendemint Groen Flach terrein Snits
It FNP Amendemint om de Buert- en Beleeftún oan de Lindelaan yn Snits goed te sannearren is yn e ried breed stipe.

25-07-2016 - skriftelike fraach oer de huzeprizen
Huzeprizen Súdwest-Fryslân sakje, wylst oaren stige. Fonger Ringnalda en Jelle Gerbrandy hawwe fragen oan it kolleezje steld

14-07-2016 - skriftelike fraach oer it Eardere ASR gebou Wâldsein
FNP fragen oer de takomst ASR gebou yn Wâldsein, mei antwurden fan it kolleezje fan B&W

03-07-2016 - FNP pleitet foar ûnderhâldsfûns foar “11 Fountains” (KH2018).
De FNPswf is wiis mei it útstel fan de Steatefraksje om de Provinsje op te rôppen nei te tinke oer it behear en ûnderhâld fan de fonteinen op lange termyn. En dat bygelyks te regeljen yn in oerkoepeljende ynstânsje dy’t har dwaande hâldt mei de útfiering hjirfan.

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer