15-04-2022 - Henk de Boer kandidaat-wethâlder FNP Súdwest-Fryslân

22-02-2022 - Dit binne ús 50 kandidaten foar de gemeenteriedsferkiezings 2022.

11-02-2022 - Persbericht
FNP wol it opladen fan E-auto’s makliker meitsje

20-01-2022 - FNP Ferkiezingsprogram 2022-2026

26-10-2021 - FNP Súdwest-Fryslân: ‘wenningkrapte mei-inoar oanpakke'
De FNP fraksje yn Súdwest-Fryslân ropt kollega partijen op om mei-inoar in ‘ Húsfêstingsferoardering' fêst te stellen.

29-05-2021 - Natuer ynklusive pachtkontrakten
inisjatyf fan de FNP

02-05-2021 - update oer Patyna Keukens.
FNP is kritysk oer sluten lokale Patyna Keukens.

21-02-2021 - FNP fragen en antwurden.
Oankeap wenningen Hylpen

21-02-2021 - FNP fragen en antwurden.
Ferkearsfeiligens Himerterleane Burchwerd – Wytmarsum

21-02-2021 - FNP fragen en antwurden.
Eveneminten

21-02-2021 - Fragen
oer it sluten Mienskiplike Romte Nij Claerbergen Koudum

27-11-2019 - Temajûn ‘New deal tusken Boeren en Mienskip’.
Rijksbouwmeester van Alkemade:
‘De stad kan niet bestaan zonder het ommeland'

23-11-2019 - skôging programbegruttting 2020 en mearjierrenrûzing 2021-2023

20-11-2019 - Herskikking middels Untwikkelaginda
De FNP fynt dat it kolleezje fan Súdwest-Fryslân te maklik skowt mei jild yn de Untwikkelaginda. De ambysjes foar it tema Ut de mienskip wurde net wier makke. En noch foar dat der serieus wurk fan makke is krijt it jild in oare bestimming. Yn de ried hat de FNP in amendemint ynbrocht om foar te kommen dat it jild net langer beskikber is foar Ut de mienskip.

21-10-2019 - Utnûging
Wat giet goed en wat kin better yn Súdwest-Fryslân

Argyf
2022 FNP Fryslân - Disclaimer