06-04-2019 - Ynbring FNP by Riedsfergadering SWF tongersdei 4 april 2019
Dit riedsstik moat sawol foar de ûndernimmer as omwenjenden dúdlikens opleverje foar de takomst.
Hoe kin de ûndernimmer fierder en hoe krije de omwenjenden wer rêst.

23-02-2019 - Wurkbesite Warkumerwaard en Frysk Museumdoarp
Fannemoarn hat de FNPswf mei minsken fan de Agraryske Natuerferieniging De Sudwestkust...

22-02-2019 - Tiisdei 5 maart yn de Wijnberg fan Boalsert: ‘Komt der in Akwadukt by Boalsert’

16-01-2019 - Fragen oer it belied rûnom de houtkachel
As je net witte dat je oerlêst besoargje, kin je der ek gjin rekken mei hâlde. FNP Súdwest-Fryslân wol witte hoe ús gemeente omgiet mei houtkachels.

19-09-2017 - Durk Stoker fan Koudum listlûker FNP-Súdwest-Fryslân
Op tiisdei 12 septimber stimden de leden fan de partij yn Nijlân manmachtich yn mei it program.

26-07-2017 - Harinxmalân II wurdt gasleas
In ferslach op de webside fan it Sneeker Nieuwsblad
fan de moasje, ynbrocht troch Jelle Gerbrandy,
yn de Rie fan 20 july.

20-07-2017 - Wenfisy Súdwest-Fryslân
Tongersdei, 20 july stie de Wenfisy op e wurklist fan de Ried yn Súdwest-Fryslân.
Deselde deis in stik fan Jelle Gerbrandy yn Te Gast yn de
Ljouwerter krante.

28-06-2017 - ûntwikkelaginda 2017-2021
Nei jierren, wêre yn de gemeente Súdwest-Fryslân flink besunige wurde moast, brekt der in perioade oan dat it húshâldpotsje wer wat better fuld is.

02-03-2017 - Bydrage FNP oangeande bestimmingsplan bûtengebiet Súdwest-Fryslân
Understeande tekst hat riedslid Jelle Gerbrandy fan de FNP-SWF útsprutsen tidens de riedsfergadering fan 2 maart 2017. De oankundige moasje is unanym troch de rie oannaam.

12-02-2017 - Parseberjocht
FNP Súdwest-Fryslân: provinsjaal jild foar ûntsluting Starum

05-02-2017 - FNP Súdwest-Fryslân Nijsbrief
Ynterview mei ús hagelnije foarsitter, wethâlderspraat, wurkbesiten, bestjoerssaken, kommisjenijs, Kultuerhûs Klameare, FNP stazjêre en Aginda.

12-11-2016 - FNP-SWF tegen hogere tarieven sport, bouw- en sloopafval
IJLST. De raadsvergadering van Súdwest-Fryslan stond donderdag 10 november in het teken van
de programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 inclusief het doorvoeren van bezuinigingen.

30-10-2016 - Jikke Ruiter oer gemeentelik Sportbelied
Mei de kommisje Boarger en Mienskip fan woansdei 26 oktober is it gemeentlik Sportbelied evaluearre.

25-07-2016 - Fragen Farwetter
De FNP hat tegearre mei it CDA fragen steld oer farrûtes yn ‘e gemeente dy’t tige min befarber binne troch begroeïng.

25-07-2016 - FNP Amendemint Groen Flach terrein Snits
It FNP Amendemint om de Buert- en Beleeftún oan de Lindelaan yn Snits goed te sannearren is yn e ried breed stipe.

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer