26-10-2021 - FNP Súdwest-Fryslân: ‘wenningkrapte mei-inoar oanpakke'
FNP Súdwest-Fryslân ropt kollega partijen op om mei-inoar in ‘ Húsfêstingsferoardering' fêst te stellen.

29-05-2021 - Natuer ynklusive pachtkontrakten
inisjatyf fan de FNP

02-05-2021 - update oer Patyna Keukens.
FNP is kritysk oer sluten lokale Patyna Keukens.

21-02-2021 - FNP fragen en antwurden.
Oankeap wenningen Hylpen

21-02-2021 - FNP fragen en antwurden.
Ferkearsfeiligens Himerterleane Burchwerd – Wytmarsum

21-02-2021 - FNP fragen en antwurden.
Eveneminten

21-02-2021 - Fragen
oer it sluten Mienskiplike Romte Nij Claerbergen Koudum

27-11-2019 - Temajûn ‘New deal tusken Boeren en Mienskip’.
Rijksbouwmeester van Alkemade:
‘De stad kan niet bestaan zonder het ommeland'

23-11-2019 - skôging programbegruttting 2020 en mearjierrenrûzing 2021-2023

20-11-2019 - Herskikking middels Untwikkelaginda
De FNP fynt dat it kolleezje fan Súdwest-Fryslân te maklik skowt mei jild yn de Untwikkelaginda. De ambysjes foar it tema Ut de mienskip wurde net wier makke. En noch foar dat der serieus wurk fan makke is krijt it jild in oare bestimming. Yn de ried hat de FNP in amendemint ynbrocht om foar te kommen dat it jild net langer beskikber is foar Ut de mienskip.

21-10-2019 - Utnûging
Wat giet goed en wat kin better yn Súdwest-Fryslân

29-09-2019 - Fragen FNP oer ferpaupere pân It Noard 55 yn Warkum
Warkum is ien fan de 11 stêden fan Fryslân. Warkum hat it moaiste plein fan Fryslân en is ryk oan moaie gevels. It Noard en it Súd binne oanwiist as beskerme stedsgesicht. Binnen dat beskerme stedsgesicht wurde de gevels goed ûnderhâlden, útsein it pân Noard 55 Warkum. Sûnt begjin 2000 ferpaupert it hyltyd mear. De ynwenners fan Warkum steure har deroan en freegje har ôf werom der neat bard.

06-04-2019 - Ynbring FNP by Riedsfergadering SWF tongersdei 4 april 2019
Dit riedsstik moat sawol foar de ûndernimmer as omwenjenden dúdlikens opleverje foar de takomst.
Hoe kin de ûndernimmer fierder en hoe krije de omwenjenden wer rêst.

23-02-2019 - Wurkbesite Warkumerwaard en Frysk Museumdoarp
Fannemoarn hat de FNPswf mei minsken fan de Agraryske Natuerferieniging De Sudwestkust...

22-02-2019 - Tiisdei 5 maart yn de Wijnberg fan Boalsert: ‘Komt der in Akwadukt by Boalsert’

Argyf
2021 FNP Fryslân - Disclaimer