NIJS   28-12-2018


Is de polityk wol skerp genôch?

Is de polityk wol skerp genôch op wat se foar boargers betekenje kinne?

Op tiisdei 18 desimber 2018 organisearret FNP Súdwest-Fryslân yn gearwurking mei FNP De Fryske Marren en Hearrefean in temajûn oer de rol fan de oerheid.
20.00 oere MFS De Utherne, Dassenboarch 25, 8651 CB Drylts (by de mole).

Sprekkers
Atze Jan de Vries, redakteur polityk en bestjoer Leeuwarder Courant. “Gemeentelike beslútfoarming is faak kompleks. Besprek foarôf dúdlik de resultaten en ferwachtigen.”
Peter Bootsma, foarsitter Noorden Duurzaam. “Er moet veel op de schop. Gemeenteraden moeten tempo maken.”

Programma
19:45 oere Seal iepen
20:00 oere Wolkom
20.10 oere Sprekkers
20.50 oere Fragen en diskusje
21.30 oere Neisit

Eltsenien is fan herte wolkom!


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer