NIJS   10-10-2016


De gemeente Súdwest-Fryslân heeft sinds deze week een digitale bomenkaart.

Op deze kaart kunnen inwoners precies zien welke bomen bij hun in de buurt worden gekapt en of er nieuwe bomen voor in de plaats komen.

De gemeente SWF heeft bijna vijftigduizend bomen. Ieder jaar controleert de gemeente deze bomen: zijn er geen dode takken, groeien er geen zwammen op, staat de boom wel goed in blad en is de stam niet aangetast? Zo bekijken de inspecteurs of de bomen nog veilig zijn.

De meeste bomen komen prima door de keuring, maar sommige bomen niet. De onveilige bomen zijn te herkennen aan de witte stip of het witte kruis. Die bomen kappen we dit winterseizoen.

Wat er nu extra bijkomt, is de online bomenkaart. De kaart is te vinden door op www.sudwestfryslan.nl op ‘bomenkaart' te zoeken. Inwoners kunnen dan precies zien welke bomen dit winterseizoen worden weggehaald.

De reden waarom we de boom weghalen, staat er ook bij. Wethouder Durk Stoker: ,,Beammen geane minsken faak oan it hert. En dat besykje wy as gemeente ek te respektearjen. Mei dizze kaart is fuort dúdlik foar ynwenners hokker beammen kapt wurde en foaral ek wêrom."

Vaak worden nieuwe bomen teruggeplaats volgens de gemeente. Stoker: ,,De digitale beammekaart lit ek moai sjen wêr't wy beammen weromplantsje. Yn guon gefallen kinne ynwenners dan ek sels meitinke hokker beammesoart sy yn harren buert werom hawwe wolle."

 

 

fsboominspectie 768x431

 

 Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer