12-10-2021 - ledegearkomsten oangeande de Gemeenteriedsferkiezings yn maart 2022
Sneontemoarn 30 oktober, 9:45 oere, Kafee 'De Herberch fan Nijlân'
Ingenawei 1, Nijlân
Fêststellen ferkiezingsprogram


Tiisdeitejûn 9 novimber, 20:00 oere, Kafee Bergsma, Easterein
Sibadawei 2, Easterein
Fêststellen kandidatelist

24-12-2020 - Noflike Kryst en in lokkich en sûn nijjier.

06-05-2020 - Flinke vertraging voor Hemmen III
Gemeente legt geld toe op de grond om bedrijven naar Súdwest te lokken
SNEEK De uitbreiding van bedrijventerrein De Hemmen in Sneek, de Hemmen III, is flink vertraagd. Eerst gooide de stikstofcrisis roet in het eten, nu komt de coronacrisis om de hoek kijken.

28-12-2018 - Is de polityk wol skerp genôch?
Is de polityk wol skerp genôch op wat se foar boargers betekenje kinne?

Op tiisdei 18 desimber 2018 organisearret FNP Súdwest-Fryslân yn gearwurking mei FNP De Fryske Marren en Hearrefean in temajûn oer de rol fan de oerheid.
20.00 oere MFS De Utherne, Dassenboarch 25, 8651 CB Drylts (by de mole).

Sprekkers
Atze Jan de Vries, redakteur polityk en bestjoer Leeuwarder Courant. “Gemeentelike beslútfoarming is faak kompleks. Besprek foarôf dúdlik de resultaten en ferwachtigen.”
Peter Bootsma, foarsitter Noorden Duurzaam. “Er moet veel op de schop. Gemeenteraden moeten tempo maken.”

Programma
19:45 oere Seal iepen
20:00 oere Wolkom
20.10 oere Sprekkers
20.50 oere Fragen en diskusje
21.30 oere Neisit

Eltsenien is fan herte wolkom!

11-12-2018 - De bêste ferkiezingsposter

27-11-2017 - Tank allegear foar jimme stipe en stim!
Woansdei 22 novimber hat de kiezer wer sprutsen.
De FNP is en bliuwt in stabile partij mei 5 sitten yn de gemeenteried fan de gemeente Súdwest-Fryslân.

09-11-2017 - nei oanlieding fan de Temajûn oer de lânbou

23-10-2017 - Stim 22 novimber FNP

27-08-2017 - Utnûging Temajûn oer de lânbou yn Súdwest-Fryslân
Konsumint bepaalt wat boer út ko en natuer hellet
Tiisdei 26 septimber 2017

28-01-2017 - “Lef tonen”, ropt De Rouwe. "Zoals wíj doen met Tesla”
Se hawwe nammentlik as trije noardlike provinsjes besluten dat se in grut bedriuw fan elektryske auto’s hjir hinne helje sille. (sitaat Kollum Eelke Lok)

15-01-2017 - FNP goed staazje adres foar studinten
Sanne de Vries studint fan de Thorbecke Academie hat yn opdracht fan de FNP Súdwest-Fryslân ûndersyk dien.

11-12-2016 - Jikkie Ruiter op de praatstoel by Polityk Kafee Heech
Sneon 29 oktober organisearre Heech in Duorsumens Merk.
Oan it ein fan de Merk wie der Polityk kafee oer boargerinisjativen yn e gemeente.

20-10-2016 - FNP-stand op Bolletongersdei
BOALSERT - De soarch en wurk stie mei stip op ien by de 300 besiters oan de FNP-stand juster op Bolletongersdei yn Boalsert.

16-10-2016 - FNP: ‘Dokterspost Koudum ûnmisber foar hiele Súdwesthoeke'
FNP Súdwest-Fryslân steunt de strijd die dorpsbelang Koudum voert om hun cruciaal belangrijke Dokterspost open te houden.

10-10-2016 - De gemeente Súdwest-Fryslân heeft sinds deze week een digitale bomenkaart.
Op deze kaart kunnen inwoners precies zien welke bomen bij hun in de buurt worden gekapt en of er nieuwe bomen voor in de plaats komen.

Argyf
2021 FNP Fryslân - Disclaimer