13-04-2023 - ôfskied Sicco Rypma as riedslid swf
De riedsgearkomste fan tondersdei 13 April wie in bysûndere jûn foar de fraksje.

03-12-2022 - utnûging Treinreis 10 desimber 2022.
Hjirby nûgje wy jo út foar in bysûndere treinreis - Drylts Starum Warkum Drylts

10-03-2022 - FNP wol pont tusken Hommerts en Langwar
As it oan de FNP yn Súdwest-Fryslân leit, komt der in fytspont tusken De Hommerts en Langwar.

25-01-2022 - Op de kandidatenlist fan FNP Súdwest-Fryslân.
Jo kinne kieze út mei mar leafst it maksimum fan 50 kandidaten, rûnom út de gemeente.

04-01-2022 - Arsjitekt Sjoerd Soeters: Wenningbou Lelyline fernielt Fryslân
Ferniel it Fryskê lânskip net en jou doarpen de romte om op lytse skaal út te wreidzjen. Dat seit de ferneamde arsjitekt Sjoerd Soeters fan Amsterdam yn in podcast fan FNP Súdwest-Fryslân.

06-05-2020 - Flinke vertraging voor Hemmen III
Gemeente legt geld toe op de grond om bedrijven naar Súdwest te lokken
SNEEK De uitbreiding van bedrijventerrein De Hemmen in Sneek, de Hemmen III, is flink vertraagd. Eerst gooide de stikstofcrisis roet in het eten, nu komt de coronacrisis om de hoek kijken.

28-12-2018 - Is de polityk wol skerp genôch?
Is de polityk wol skerp genôch op wat se foar boargers betekenje kinne?

Op tiisdei 18 desimber 2018 organisearret FNP Súdwest-Fryslân yn gearwurking mei FNP De Fryske Marren en Hearrefean in temajûn oer de rol fan de oerheid.
20.00 oere MFS De Utherne, Dassenboarch 25, 8651 CB Drylts (by de mole).

Sprekkers
Atze Jan de Vries, redakteur polityk en bestjoer Leeuwarder Courant. “Gemeentelike beslútfoarming is faak kompleks. Besprek foarôf dúdlik de resultaten en ferwachtigen.”
Peter Bootsma, foarsitter Noorden Duurzaam. “Er moet veel op de schop. Gemeenteraden moeten tempo maken.”

Programma
19:45 oere Seal iepen
20:00 oere Wolkom
20.10 oere Sprekkers
20.50 oere Fragen en diskusje
21.30 oere Neisit

Eltsenien is fan herte wolkom!

11-12-2018 - De bêste ferkiezingsposter

15-01-2017 - FNP goed staazje adres foar studinten
Sanne de Vries studint fan de Thorbecke Academie hat yn opdracht fan de FNP Súdwest-Fryslân ûndersyk dien.

20-10-2016 - FNP-stand op Bolletongersdei
BOALSERT - De soarch en wurk stie mei stip op ien by de 300 besiters oan de FNP-stand juster op Bolletongersdei yn Boalsert.

16-10-2016 - FNP: ‘Dokterspost Koudum ûnmisber foar hiele Súdwesthoeke'
FNP Súdwest-Fryslân steunt de strijd die dorpsbelang Koudum voert om hun cruciaal belangrijke Dokterspost open te houden.

11-06-2016 - Manifestaasje tsjin gaswinning by Toppenhuzen
Yn Toppenhûzen is "Vermillion" fan doel gas út in tige lyts gasfjild te heljen. Op 28 maaie koartlyn ha't de FNP-SWF tegearre mei de SP, PvdA en Grienlinks - tidens in manifestaasje - har stânpunt útdroegen oer de gaswinning yn Súdwest-Fryslân en Fryslân. Wy wolle gjin gegriem yn ús grûn!

29-05-2016 - OSF Locomotie Ynterview Douwe Blom
Troch de desintralisaasje fan oerheidstaken en besunigings, bestiet yn in protte Nederlânske gemeenten
noch in protte ûndúdlikens oer de takomst fan de soarchsektor.

02-03-2016 - Rom 270 belangstellenden by FNP temajûn oer de takomst fan de soarch
Moandei 29 febrewaris siet de grutte seal fan De Groene Weide ôfladen fol mei belangstellenden foar it tema ‘De takomst fan de Soarch' mei as sprekker Buurtzorg oprjochter Jos de Blok.

31-01-2016 - Utnûging temajûn "De takomst fan de soarch yn Súdwest-Fryslân"
Boarne foto: Buurtzorg Nederland

Argyf
2023 FNP Fryslân - Disclaimer