Temajûn ‘New deal tusken Boeren en Mienskip’

Rijksbouwmeester van Alkemade:
‘De stad kan niet bestaan zonder het ommeland’


Woansdei 27 novimber 2019 | 19.30 oere | 19.00 oere ynrin

Dielshús Wommels

Eltsenien is wolkom, tagong fergees2023 FNP Fryslân - Disclaimer