ledegearkomste oangeande de Gemeenteriedsferkiezings yn maart 2022

Tiisdeitejûn 9 novimber, 20:00 oere, Kafee Bergsma, Easterein
Sibadawei 2, Easterein


Fêststellen kandidatelist


2022 FNP Fryslân - Disclaimer