ledegearkomste oangeande de Gemeenteriedsferkiezings

Sneontemoarn 30 oktober, 9:45 oere, Kafee 'De Herberch fan Nijlân' Ingenawei 1, Nijlân

 Fêststellen ferkiezingsprogram

2022 FNP Fryslân - Disclaimer