30-01-2018 - Ofskiedsresepsje wethâlder Durk Stoker
Nei in folsleine bestjoersperioade diel útmakke te hawwen fan it kolleezje fan B&W nimme mefrou Mirjam Bakker en de hear Durk Stoker ôfskie as wethâlder fan de gemeente Súdwest-Fryslân.

01-02-2018 - Ekstra riedsgearkomste - beneaming leden en foarsitters kommisjes
In iepenbiere gearkomste fan de rie fan de gemeente Súdwest-Fryslân op tongersdei 1 febrewaris 2018 om 19.30 oere yn de riedseal fan de gemeente Súdwest-Fryslân yn Drylts, Stadslaan 75.

13-02-2018 - Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten
Oanfang 19.30 oere yn de Riedseal yn Snits

14-02-2018 - Kommisje Boarger en Mienskip
Oanfang 19.30 oere yn de Riedseal yn Snits

15-02-2018 - Kommisje Bestjoer en Finânsjes
Oanfang 19.30 oere yn de Riedseal yn Snits

05-01-2019 - Kampanjestart en Nijjiersgearsit FNP
yn HCR ‘De Groene Weide' yn Boalsert

2019 FNP Fryslân - Disclaimer