Nijs


16-01-2019

Fragen oer it belied rûnom de houtkachel

As je net witte dat je oerlêst besoargje, kin je der ek gjin rekken mei hâlde. FNP Súdwest-Fryslân wol witte hoe ús gemeente omgiet mei houtkachels. ...

11-12-2018

Kopfytse

It is tongersdei 29 novimber, it ein fan de middei. Efkes in frisse noas helje. ...

25-11-2018

Yn ‘e prizen

Der is krapte op de wenningmerk, dus stige de prizen wer hurd. Op nei de folgjende bubble? Lit it jo net oerkomme. It kin ek oars, sjoch mar ris om jo hinne, mei in bytsje fantasy hast samar in unike wenning. ...


Wêr kinne jo as FNP-lid op rekkenje?

Yn byld

Tsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.

Facebook


2019 FNP Fryslân - Disclaimer