Ús blochs en podcasts

NIJSFNP Fryslan Stêdhu769s boalsert
24-12-2020

Kollum wike 50 - 2020 Boalserter Krante

Bûnte Kjifkrobbe ...

FNP Fryslan Molen merk friesland kampanje
04-10-2020

COLUMN | Fantasy Fakânsje

Yn ús heit syn arbeidskontrakt wie de fakânsje goed regele: ‘De koster heeft recht op twee weken vacantie per jaar, evenwel niet op Zon- of Feestdagen'. ...


FNP Fryslan Learzen
03-08-2020

COLUMN 23 juli 2020- Fryske klaai

Net fier fan myn hûs siet in nêst wikeltsjes. ...

FNP Fryslan Stêdhu770s boalsert
31-05-2020

Kollum wike 22

Tiid is Jild ...

FNP Fryslan Hemmen iii loftfoto
06-05-2020

Flinke vertraging voor Hemmen III

Gemeente legt geld toe op de grond om bedrijven naar Súdwest te lokken
SNEEK De uitbreiding van bedrijventerrein De Hemmen in Sneek, de Hemmen III, is flink vertraagd. Eerst gooide de stikstofcrisis roet in het eten, nu komt de coronacrisis ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.

Facebook


2021 FNP Fryslân - Disclaimer